Tuesday, November 8, 2011

umchij ashiglah nomnuud shineer

МОНГОЛЫН УРАН ЗОХИОЛ,  УРАН ЗОХИОЛ ЗААХ АРГА, ГАДААДЫН
     УРАН ЗОХИОЛЫН ХҮРЭЭНД УНШИЖ АШИГЛАХ НОМЫН НЭРС
                                                                      2011-2012 оны хичээлийн жил
1.    1.Монголын уран зохиол

2.    Ä.Íàöàãäîðæ”Ò¿¿âýð çîõèîë” ÓÁ 1986 îí
3.    Ö.Äàìäèíñ¿ðýí”Ò¿¿âýð çîõèîë” Óá 2000 îí
4.    ×.Ëîäîéäàìáà “Ò¿¿âýð çîõèîë” ÓÁ 1981 îí
5.    Ä.Íàìäàã “Ò¿¿âýð çîõèîë ÓÁ 1984 îí
6.    Ä.Ìÿãìàð “Óÿíãûí àðâàí òóóæ” ÓÁ 1986 îí
7.    Á.ßâóóõóëàí “ Ò¿¿âýð çîõèîë” –1 ÓÁ 1985 îí
8.    Ñ.Ýðäýíý “Ýíý îð÷ëîí” ÓÁ 2003 îí
9.    Ñ.Äàøäîîðîâ “Ãîâèéí ºíäºð” ðîìàí ÓÁ 1976 îí
10. “Ìîíãîëûí øèëäý㠺㿿ëëýã” ÓÁ 1981 îí
11. “Ìîíãîëûí øèëäýã ÿðóó íàéðàã” ÓÁ 1981 îí
12. Á.Ëõàãâàñ¿ðýí “Ãàøóóí ºâñ” ÓÁ 2002 îí
13. Î.Äàøáàëáàð “Ãóíèãò åðòºíö” ÓÁ 2003 îí
14. “Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí óðàí çîõèîëûí òîâ÷ ò¿¿õ”/1921-1965/
15. Монголын сонгомол тууж /Г.Аюурзана, Л.Өлзийтөгс / УБ 2006 он
16. Монголын сонгомол яруу найраг/Г.Аюурзана, Л.Өлзийтөгс/ УБ 2005 он

17. “Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí óðàí çîõèîëûí òîâ÷ ò¿¿õ”/1961-1980/
18. Áàÿíçóë.Ì “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí íîì ç¿éí òîéì” III-ð äýâòýð
19. Ë.Ê Ãåðàñèìîâè÷ “Ëèòàðàòóðà Ìîíãîëüñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè”
20. Ö.Çàíäðààáàéäû “Ìîíãîëûí øàãíàëò çîõèîë÷èä” ÓÁ 2002 îí
21. Ä.Ñîäíîì “Ä.Íàöàãäîðæèéí íàìòàð, óðàí á¿òýýë” ÓÁ 1965  îí
22. Ä.Äàøäîðæ” ßðóó íàéðàã÷ Ã.Ñýð-Îä” ÓÁ 1974 îí
23. ”Áèëã¿¿í íîì÷ Áÿìáûí Ðåí÷èí” ÓÁ 1995 îí
24. Ä.Äàøäîðæ “Äà áàãøèéí äóðñàìæ” ÓÁ 1986 îí
25. Á.Ãàíáàò “Ñîíãîäîã çîõèîë÷ ×.Ëîäîéäàìáà” ÓÁ 1996 îí
26. ¯.Õ¿ðýëáààòàð”Äîíðîâûí Íàìäàã” ÓÁ 2002 îí
27. Á.Áàëäàí”Ä.Íàöàãäîðæèéí çîõèîëûí õýë íàéðóóëãûí îíöëîã” ÓÁ 1986
28. ×.Äîëãîðñ¿ðýí” ×.Ëîäîéäàìáà” ÓÁ 1985  îí
29. Ä.Öýíä “Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí óÿíãûí ÿðóó íàéðàã” Óá 1972 îí
30. Ø.Öýíä-àþóø “Ìîíãîë òóóæ” ÓÁ 1980 îí
31. Á.ßâóóõóëàí ”ßðóó íàéðàã-ìèíèé àìüäðàë” ÓÁ 1983 îí
32. “Äýëãýðõàíãàé äýýðýýñ äýëõèéã õàðñàí Äîîðîâ” ÓÁ 2001 îí
33. ß.Áààòàð “Ñîíîìûí Óäâàë” ÓÁ 2001 îí
34. Ä.Ï¿ðýâäîðæ “Óëààí ãýðèéí õîðèãäîë” ÓÁ 2001 îí
35. Ø.Ñ¿ðýíæàâ “Äîëãèîíò æèë¿¿äèéí òóóæèñ” ÓÁ 2000 îí
36. Ñ.Ýðäýíý” Çàÿàòàéõàí àëòàí õàðãóé ìèíü “ Óá 2003 îí
37. . Î.Áàëæèííÿì “Òýð îþóí ñàíààíû åðòºíöèéã ýçýãíýí áàéëàà”. ÓÁ 2007 îí
38. Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” I-ð äýâòýð ÓÁ 1954 îí
39. Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” II-ð äýâòýð ÓÁ 1968 îí
40. Ö.Äàìäèíñ¿ðýí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì” III-ð äýâòýð ÓÁ 1968 îí
41. Ö.Äàìäèíñ¿ðýí” ÌÓÇ äýýæèñ çóóí áèëèã îðøâîé” Õºõ õîò 1959 îí
42. Ä.Öýðýíñîäíîì “Ìîíãîëûí ýðòíèé óðàí çîõèîë /XIII-XVIII / ÓÁ 1974 îí
43. Ä.Öýðýíñîäíîì  “Áóðõàí øàøèíû óðàí çîõèîë” ÓÁ 2001 îí
44. Ä.Öýðýíñîäíîì “XIII-ð çóóíû ø¿ëýã÷ ×îéæè-Îäñýð” ÓÁ 1986 îí
45. Ë.Õ¿ðýëáààòàð” Îãòîðãóéí öàãààí ãàðüä” ÓÁ 1996 îí
46. Ë.Õ¿ðýëáààòàð   “Ìîíãîë îð÷óóëãûí òîâ÷îîí” ÓÁ 1994 îí
47. Ë.Õ¿ðýëáààòàð  “ ÌÓÇ äýýæèñ 108-í áîòü 1- ð áîòü ÓÁ 1992 îí
48. ×.Àëòàíãýðýë “Ðàâæàéí öàäèã “ ÓÁ1993 îí
49. Ø.Ãààäàìáà ”Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îîíû çàðèì àñóóäàëä “ÓÁ 1990 îí
50. Ø.Ãààäàìáà “Íóóö òîâ÷îîíèé íóóöààñ” ÓÁ 1976 îí
51. Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî “ÓÁ 1990 îí
52. “Ãýñýð” ÓÁ 1986 îí
53. Æàíãàð” ÓÁ 1963 îí
54. “Õºõ ñóäàð” ÓÁ 1993 îí / Ìîíãîë ðîìàí /55.  2. Гадаадын уран зохиол

56.  À.Ô. Ëîñåâ è äðóãèå “Àíòè÷íàÿ ëèòåðàòóðà” Ì 1963 ã
57.  Ñ.Áàòñàéõàí ”ªðíºäèéí òåàòðûí õóðààíãóé ò¿¿õ” ÓÁ 14986 îí
58.  Ýñõèë  “Öîâäëóóëñàí Ïðîìåòåé” îð÷ Á.Ýíýáèø ÓÁ 1967
59.  Âåðãèëèé  “Ýíåèí äóóëàë” îð÷ Ø.Îäîí òºð ÓÁ 2000 îí
60.  Â.Íàáîêîâ ” Ëåêöèé ïî çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðà” Ì 2000ã
61.  Â.Øåêñïèð ”Ýìãýíýëò æ¿æã¿¿ä” ÓÁ 2001 îí
62.  À.Øàðõ¿¿ íàð ”Ãàäààäûí óðàí çîõèîë-“ II-ð äýâòýðÓÁ 1984 îí
63.  Ä.Áàò-î÷èð íàð “Ãàäààäûí óðàí çîõèîë “ I-ð äýâòýð ÓÁ 1979 îí
64.  À.Øàðõ¿¿”XIX-ð çóóíû Îðîñûí óòãà çîõèîë” ÓÁ 1966 îí
65.  Ö.Íàìñðàé ” Ôðàíöûí óòãà çîõèîë” Óá 1996 îí
66.  .“Èñòîðèÿ âñåìèðíîé Ëèòåðàòóðû “ 1-3 òîì Ì 1984ã
67.  ”Çàðóáåæíàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà” Ì 1978ã
68.  “Ðóññêàÿ ïîýçèÿ Ñåðåáðÿíîãî âåêà ” /190-1917/ Àíòîëèãèÿ Ì 1993 ã
69.  Ä.Ãàëáààòàð ”XIX-ð çóóíû òºãñãºë.XX-ð çóóíû
a.    ýõýí ¿åèéí Îðîñûí Ìîäåðíèçì” ÓÁ 1997 îí
70.  ”Â.Øåêñïèð” ÆÇË ,Ì 1964 ã
71.  “Ô.Ì Äîñòîåâñêèé ” ÆÇË, Ì 1984ã
72.  Ô.Ì.Äîñòîåâñêèé ” Ãýì çýì” ðîìàí îð÷ Ö.Ãîìáîñ¿ðýí ÓÁ 2003 îí
73.  Èñòîðèÿ àìåðèêàíñîé ëèòåðàòóðé” ò 1-2 Ì.1971ã
74.  Ñ.Áî÷àðîâ ” Êðèòèòå÷ñêèé ðåàëèçì ÕÕ âåêà.è ìîäåðíèçì” Ì 1994ã
75.  Ä.Çàòîíñêèé “ Ôðàíö Êàôêà è ïðîáëåìû ìîäåðíèçìà” Ì 1975 ã
76.  Àíèêñ. À “ Èñòîðèÿ àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðû” Ì 1956ã
77.  “Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ÕÕ âåêà” Ì 1993 ã
78.  À.Àíåêñò “Øåêñïèð” ÓÁ 2003 îí    
79.  Ñ.Äóëàì “Ýðòíèé äîðíî äàõèíû óðàí çîõèîëûí òîéì” ÓÁ 1976 îí
o   À.Øàðõ¿¿  “Ãàäààäûí óðàí çîõèîë” I-ð äýâòýð ÓÁ 1964 îí
o   À.Øàðõ¿¿ ”Íèéòèéí óðàí çîõèîë” ÓÁ 1977 îí
o   Ö.Äàìäèíñ¿ðýí ”Ðàìàÿíà Ìîíãîëä äýëãýðñýí íü” Óá 1976 îí
o   ß.Ãàíáààòàð “ Íàíõèàäûí óðàí çîõèîë” ÓÁ 1998 îí
o   Â.Áàòáîëä” Ýíýòõýãèéí óðàí çîõèîë” ºã¿¿ëëýã¿¿ä ÓÁ 2002 îí
o   “Áóðõàí áàãøèéí ñóðãààë” îð÷ Ñ.Ýíõáàÿð ÓÁ 1993 îí
o   “ßïîíû ÿðóó íàéðàã” îð÷ Æ.Ëõàãâà ÓÁ 1973 îí
o   “Ðààìûí ¿ëãýðèéí öîìèðëîã” ÓÁ 1969 îí
o   “Ø¿ëýãëýëò íîì” îð÷ Ö.Áàçàððàã÷àà ÓÁ 1997 îí
o   Ëó ñèíü “Áóÿíû åðººë” ÓÁ 1985 îí
o   Ð.Òàà㿿𠓪ðãºëèéí äóóëàë” ÓÁ 1975 îí
o   “Ìàõàáõàðàòà” ÓÁ 1969 îí
o   “Îð÷èí  ¿åèéí ßïîíû ºã¿¿ëëýã¿¿ä “ ÓÁ 1970 îí
o   “Ñ¿í óëñûí Õ¿éòýí óóëûí áè÷èã” ÓÁ 1996 îí
o   “Òàâàí ñóðãàìæ” ÓÁ 1972 îí
o   “Àíòîëîãèÿ Êèòàéñêîé ïîýçèé “ Ò 2 Ì.1957 ã
o   “Î÷åðêè èñòîðèè êîðåéñêîé ëèòåðàòóðû” Ì.1969ã
o   “Ëèòàðòóðû ñòðàí äàëüíåãî âîñòîêà” Ë. 1979 ã
o   “ßïîíñêàÿ ëèòåðàòóðà” Ë. 1986 ã   

o   Æ.Àìàðàà,Ñ.Áàéãàëñàéõàí “Óðàí çîõèîëûã çàäëàí øèíæëýæ çààí ñóðãàõàä
·         àíõààðàõ íü” ÓÁ 1997 îí
o   Ø.Ãààäàìáà íàð ”Óðàí çîõèîëûí õè÷ýýë çààõ àðãûí çºâëºìæ” ÓÁ 1987 îí
o   Ä.ªëçèéáàÿð ”Óðàí çîõèîëûí õè÷ýýëèéã áàÿæóóóëàõ íü” ÓÁ1996 îí
o   “Óðàí çîõèîëûí áàãøèä çºâëºõ íü” ÑÀÀÇÈ ,ÓÁ 1994 îí
o   “Ñóðãàëòûí àðãà ç¿é” ÓÁ 1999 îí
o   “ÅÁÑ-èéí óðàí çîõèîëûí õè÷ýýëèéí õºòºëáºð “ ÓÁ 1996 îí
o   “Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷” ñýòã¿¿ë 1974-86 îí äóãààð  ÓÁ õîò
o   Á.Ï¿ðýâ-î÷èð”Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ç¿é” ÓÁ 1995 îí
o   Ìîíãîë õýë-óðàí çîõèîëûí õè÷ýýëèéí ñòàíäàðò ÓÁ 2003 îí
o   Ë.Ñîäîâ” Óðàí çîõèîë çààõ àðãà “ ÓÁ 1964 îí
o   Ø.Ãààäàìáà “Óòãà çîõèîëûí îíîëûí ¿íäýñ” ÓÁ 1989 îí
o   Ñ.Áàéãàëñàéõàí ” Óðàíçîõèîë øèíæëýëèéí óäèðòãàë” ÓÁ 1995 îí
o   Ñ.Áàéãàëñàéõàí ” Óðàí ä¿ðèéí îíîëûí ëåêö¿¿ä” ÓÁ 1998 îí
o   Ö.Õàñáààòàð,Ñ.Äóëàì  “Óðàí çîõèîëûí îíîëûí ¿¿ä “ ÓÁ
o   Ð.Óýëëåê,Î.Óîððåí ” Óðàí çîõèîëûí îíîë” ÓÁ 1998 îí /îð÷óóëãà/
o   Í.À Ãóëÿåâ ” Òåîðèÿ ëèòåðàòóðû “ Ì 1985ã
o   “Îñíîâû ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ “ Ì 2000 îí
o   Õ.Ãààäàí” Çîõèñò àÿëãóóí òîëèí äàõü àäèëòãàë ç¿éðëýë”          ÓÁ 1986 îí
o   Ì.Áàõòèí “Ôîðìàëèçì ” Ë. 1990 ã
·        .Ì.Áàõòèí “Ôðåéäèçì”  Ë 1992  
80.  Ñ.Àìàðòºâøèí “ Óðàí çîõèîë øèíæëýëèéí îð÷èí ¿åèéí àðãà, ¿çýë 
a.    áàðèìòëàëóóä “ ÓÁ 2005 îí
81.  Ñ.Ýíõáàÿð “Óòãà çîõèîëûí îíîë” ÓÁ 2005 îí
82.  Ä. Ãàëáàÿð “ Óðàí çîõèîëûí îíîëûí ëåêö¿¿ä “ ÓÁ 2001 îí 
83.  ×.Áèëèãñàéõàí “ Óõààðàõóé” ÓÁ 2003 îí
84.  Ä.Ãàëáààòàð “ Óðàí çîõèîëûí îíîëûí îéëãîëò, íýð òîìú¸îíû òàéëáàð òîëü”
                                                                                          i.    Òîêèî 2002 îí
85.  Ã.Àþóðçàíà” Óòãà çîõèîëûí òóõàé ÿðèà” ÓÁ 2004 îí 

86.  3. Уран зохиол заах арга

87.  “Íàéðóóëãûí òºðë¿¿ä” ØÓÀ,ÕÇÕ  ÓÁ 1990 îí
a.    Ä.Îòãîíñ¿ðý픯ãèéí ñàíãèéí íàéðóóëãà ç¿é” Óá 1998 îí
b.    Ö.Ñ¿õáààòàð “Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãà ç¿é” ÓÁ 1998 îí
c.    Ä.Îòãîíñ¿ðýí “Íàéðóóëãà ç¿é” ÓÁ 1985 îí
d.    Ö.Ñ¿õáààòàð “Íàéðóóëàí áè÷èõ àðãà óõààí” ÓÁ 1990 îí
e.    Ì.Áàçàððàã÷àà”Ýõèéí òóõàé “ ÓÁ 1991 îí
88.  Ãóëèðàíç,Á.Ï¿ðýâ î÷èð”Ìîíãîë õýëíèé ýõèéí îíîë ïðàêòèêèéí
1.    àñóóäàë “ÓÁ 1996 îí
b.    Ä.Îòãîíñ¿ðýí “Ýõ çîõèîõ òîâ÷ ãàðûí àâëàãà” ÓÁ 1996 îí
c.    Ö.Ñ¿õáààòàð “Ýõèéí íàéðóóëãà ç¿é” I, II äýâòýð ÓÁ 2003 îí
89.  Ì.Áàçàððàã÷àà”Ìîíãîë õýëíèé ñ¿åãýð íàéðóóëáàð” ÓÁ 2003 îí
90.  Ñ.×îéñàìáà “Ñîíèíû õýë íàéðóóëãà “ ÓÁ 2000 îí
91.  Ç.Ãàíáîëä íà𠓯ãèéí ñàíãèéí íàéðóóëãà ç¿é” ÓÁ 2001îí
92.  Ø.Áàòòºãñ “¯ãèéí ñàíãèéí äàñãàë àæèë “ ÓÁ 1999 îí
93.  Ã.Ñ¿õáààòàð “Õàðü ¿ãèéí òîëü”ÓÁ 2000 îí
94.  ß.Öýâýë “Ìîíãîë õýëíèé òîâ÷ òàéëáàð òîëü “ Óá 1966 îí
95.  Æ.Öîãáàäðàõ “Ìîíãîë õýëíèé èæèë ¿ãèéí òîëü” ÓÁ 1981 îí
96.  .×îé Ëóâñàíæàâ “Îðîñ –Ìîíãîë õýëíèé ºâºðìºö õýëöèéí òîëü “
1.    ÓÁ 1984 îí
97.  Ä.Áàòòîãòîõ  “Ýññý áè÷èõ ýðäýì” ÓÁ 2006 îí
98.  Ö.ªíºðáàÿí, Æ.Áàòáààòàð “Ýññý áè÷èõèéí ¿íäýñ” ÓÁ 2007 îí
99.  Ö.Äàìäèíñ¿ðýí ” ÌÓÇ äýýæèñ çóóí áèëèã îðøâîé” Õºõ õîò 1959 îí
100.               Ä.Öýðýíñîäíîì “Ìîíãîëûí ýðòíèé óðàí çîõèîë /XIII-XVIII / ÓÁ 1974 îí
101.               Ä.Öýðýíñîäíîì  “Áóðõàí øàøèíû óðàí çîõèîë” ÓÁ 2001 îí
102.               Ï.Õîðëîî “Ìîíãîë àðäûí ÿâãàí ¿ëãýð” ÓÁ 1960 îí
103.               Ë.Õ¿ðýëáààòàð ” Îãòîðãóéí öàãààí ãàðüä” ÓÁ 1996 îí
104.               Ø.Ãààäàìáà ”Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îîíû çàðèì àñóóäàëä “ÓÁ 1990 îí
105.               Ø.Ãààäàìáà “Íóóö òîâ÷îîíèé íóóöààñ” ÓÁ 1976 îí
106.               “Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî “ÓÁ 1990 îí
107.               Ø.Ãààäàìáà, Õ.Ñàìïèëäýíäýâ “Ìîíãîë àðäûí àìàí çîõèîë “ ÓÁ 1998 îí
108.               Õ.Ñàìïèëäýíäýâ “Ìîíãîë àðäûí äîìîã” ÓÁ 1984 îí
109.               Ï.Õîðëîî ”Ìîíãîë àðäûí äóóíû ÿðóó íàéðàã” Óá 1980 îí
110.               Ã.Ðåí÷èíñàìáóó ”Ìîíãîë àðäûí áààòàðëàã òóóëüñ “ÓÁ 1960 îí
111.               Ã.Ðåí÷èíñàìáóó ”Ìîíãîë àðäûí äóóíû òºðºë ç¿éë” ÓÁ 1959 îí
112.               Á.Ðåí÷èí ”Ìîíãîë÷óóäûí á¿æèã á¿æèì” ÓÁ 1969 îí ÓÇÓ ñîíèí ¹12
113.               .Ã.Ëîâîð  “Õ¿¿õäèéí àìàí çîõèîëûí òîãëîîìûí ¿ã õýëëýãý” ÓÁ 1972 îí
114.               Õ.Ñàìïèëäýíäýâ ”Ìîíãîëûí õóðèì íàéðûí ÿðóó íàéðãèéí òºðºë ç¿éë”
                                                                                                                                          i.    ÓÁ 1980 îí

No comments:

Post a Comment