Monday, December 3, 2012

tttt

Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí óðàí çîõèîë õè÷ýýëèéí òåñò
                                                                                                                            2012 îí
1.     Äàðààõ àñóóëòàíä õàðèóë /30/
-“Ãóðâàí õ¿¿õýí”, “Çàëóó õîñ” òóóæóóä 1930-ààä îíû çàëóóñûí àìüäðàëûã õàðóóëæýý. /      /
-“Õàðàíõóé õàä” ¿ã¿¿ëëýã ……………….. íü ¿ã¿¿ëëýã ãýæ îëîíõ ñóäëàà÷èä ¿çæýý.
-……………………………….. çîõèîë íü Á.Ðåí÷èí  ¿çýæ òóóëñàí àìüäðàëààñàà ñýäýâëýí áè÷æýý.
-×.Ëîäîéäàìáà ãýðãèéäýý……………….. ……¿ã¿¿ëëýãèéã çîðèóëàí áè÷æýý.
- Áàëäîðæ íü ……………………… ¿ã¿¿ëëýãèéí ãîë ä¿ð þì.
-“Àëñûí çîðüñîí àëòàí çàãàñ” íü Ñ.Áóÿííýìýõèéí æ¿æãèéí çîõèîë áèëýý. /      /
-×åìîäàíòàé þì, Õî¸ð öàãààí þì…………………….. ¿ã¿¿ëëýã¿¿ä Ö.Äàìäèíñ¿ðýíãèéí çîõèîëóóäûí òîîíä îðäîã.
- “Õºãøèí ÷îíî óëüñàí íü”,” Íýã àìüòíû õî¸ð ¿õýë”  çîõèîë íü Ä.:Íàìäàãèéí õ¿¿ðíýë çîõèîëóóä áèø /         /
-Òýõèéí çîãñîîë äóóëü ø¿ëãèéã çîõèîã÷ ààâûíõàà äóðñãàëä çîðèóëæýý         /       /
-Äèâààæèíä õ¿ðýõ îíüñ………………………………………………………………… çýðýã 5 ¿ã¿¿ëëýã íü Ñ.Ýðäýíèé ãîë ¿ã¿¿ëëýãò òîîöîãäîíî.
2. Äàðààõ àñóóëòàíä õàðèóë
Ñ.Äàøäîîðîâûí ÿìàð òóóæèä ýõ õ¿íèé ñýòãýëèéí ýðõýì ÷àíàðûã ¿ç¿¿ëñýí áý? Òóóæèéí òàëààð /10/“ªâãºí øóâóó” ¿ã¿¿ëëýãèéí ãîë óòãà ñàíàà þóí îðøèíî âý? Çîõèîë÷ ÿìàð áàéäëààð õàðóóëñàí ãýæ áîäîæ áàéíà
/10/


Ä.Ï¿ðýâäîðæèéí óÿíãûí íàéðàãëàëóóäûí òóõàé þó ìýäýõ âý? Òîäîðõîé æèøýýãýýð /101930-1960 îí ÌίÓÇ-ûí åðºíõèé òîéìûã áè÷íý ¿¿? /40/                 “Дорно-дахины уран зохиол” хичээлийн улирлын шалгалтын тест
                                                                                                                            2012 он
-Галидасын “Үүлэн зардас” найраглал /25/
             -хайр сэтгэлын дуулал               -шашны сэдэвт зохиол
            -байгалийн уянга                          -түүхэн найраглал
-Эртний Японы театр бишийг тэмдэглэ.
 -Но театр                   - Кабуки театр          -Зерури театр        -Ампи театр    
-Шүлэглэлт ном  1. Эртний Японы, 2. Эртний Еврейн, 3, Эртний Хятадын уран зохиолын дурсгал юм. /доогуур нь зур /
-Пирамидын бичээс нь эртний Вавилоны уран зохиолд хамаарна.   -тийм       –үгүй
-Ван-вэй цөөрмийн усанд туссан сарыг тэврэхээр унаад тэнгэр болсон гэх   –тийм    -үгүй
Дараах асуултанд хариул /50/
-Ли-Тай –Богийн яруу найргийн онцлог юу вэ?
-Эртний Энэтхэгийн уран зохиолын Вээдийн үе ямар онцлогтой вэ?
Дараах асуултанд хариул /25/
Күнзийн сургаалын гол үзэл санаа юу вэ? /15/“Дорно дахин-шидэт ертөнц” гэсэн үг ямар утгатай вэ? /10/

No comments:

Post a Comment